Váš spolehlivý partner v boji proti škůdcům!

Rentokil Initial s.r.o. / Proč PCM? / Předpisy ze zákona

Předpisy ze zákona

Každé odvětví má svá vlastní ustanovení týkající se profesního vzdělání, odborné způsobilosti, životního prostředí, bezpečnosti práce, zdraví, hygieny atd. Známe přesně nejenom jednotlivé hospodářské sektory, ale i příslušná nařízení a související zákony důležité pro Váš podnik i auditory, kteří jej budou kontrolovat:

 • Zákon o odpadech a o změně některých dalších zákonů č. 185/2001 Sb.
 • Zákon o podmínkách uvádění biocidních přípravků a účinných látek na trh 120/2002 Sb.
 • Zákon, který mění zákon 120/2002 Sb., o podmínkách uvádění biocidních látek 136/2010 Sb.
 • Zákon o chemických látkách a chemických přípravcích a o změně některých zákonů 356/2003 Sb.
 • Zákon o ochraně veřejného zdraví 258/2000 Sb.
 • Nařízení ES č. 178/2002 – HACCP
 • Nařízení ES č. 1907/2006
 • Zákon o potravinách a tabákových výrobcích 110/1997 Sb.
 • Vyhláška o hygienických požadavcích na stravování 137/2004 Sb.
 • Vyhláška Ministerstva zdravotnictví o hygieně 347/2002 Sb.
 • Zákon o ochraně přírody a krajiny 114/1992 Sb.
 • Zákon o rostlinolékařské péči a o změně některých souvisejících zákonů 326/2004 Sb.
 • Zákon na ochranu zvířat proti týraní 246/1992 Sb.
 • Zákon o veterinární péči 131/2003 Sb.

Problémy se škůdci

S kterými druhy škůdců přijdete do kontaktu? Nezáleží na tom kde a za jakých okolností – zde najdete informace, které Vám pomůžou.

Přejít do Problémy se škůdci